Privacy

BELEID ROND PRIVACY EN GEGEVENSGEBRUIK

Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij willen u zo veel mogelijk informeren en respecteren en in staat stellen om te controleren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

 

Hieronder vindt u informatie over de gegevens die wij verzamelen, waarom wij ze verzamelen, hoe lang wij ze bewaren, uw rechten op het vlak van privacy en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 

Onder 'verwerking van persoonsgegevens' verstaan wij elke verwerking van gegevens die u als natuurlijk persoon kunnen identificeren.

 

Het begrip 'verwerking' is ruim en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op enige andere wijze ter beschikking stellen, koppelen, combineren, archiveren, wissen of permanent vernietigen van deze gegevens.

 

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

 

Om opnieuw contact met u te kunnen opnemen, moeten we de volgende persoonsgegevens verwerken:

            - Persoonsgegevens: voornaam en achternaam;

            - Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer;

 

Er worden geen andere persoonsgegevens van u gevraagd.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Dit bedrijf is gevestigd in

Peugeot Distribution Service SA

Georginlaan 15-19 1030 Schaerbeek 

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

De in punt 1 bedoelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om uw verzoek te behandelen en om contact met u op te nemen om:

 

 • een afspraak te maken op een van onze verkooppunten;
 • u een gedetailleerd bestek van het voertuig of een gelijkwaardig voertuig te sturen;
 • op uw vragen te antwoorden.

 

In sommige gevallen kunnen ze worden gebruikt in het kader van de zakelijke relatie die uit dit contactverzoek zou voortvloeien.

 

Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.

 

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. In veel gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of te delen met overheidsinstanties. In het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek kan van ons worden verlangd dat wij bepaalde gegevens op vertrouwelijke manier aan de betrokken autoriteiten meedelen.

4. Bestemmeling van de gegevens

 

Enkel indien u ons uw toestemming geeft, kunnen uw persoonsgegevens, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan de vennootschappen van de PSA Groep, voor zover deze overdracht van gegevens noodzakelijk blijkt voor de behandeling van uw aanvraag. 

5. Beveiligingsmaatregelen en gegevensopslag

 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen.

 

Onze medewerkers zijn opgeleid om op correcte manier om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van elk project voor de verwerking van persoonsgegevens evalueren wij eerst de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens, zodat uw belangen zeker worden beschermd.

 

Voor de bescherming van uw gegevens nemen wij verschillende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, verlies of diefstal, namelijk: wachtwoordbeveiliging, software voor versleuteling van harde schijven, firewalls, antivirusprogramma's, software voor detectie van indringers en anomalieën en toegangscontroles voor onze medewerkers. In het geval van het lekken van gegevens met negatieve gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u als klant persoonlijk op de hoogte gebracht in de omstandigheden die door de wet zijn voorzien.

 

De software van onze producten wordt voortdurend bijgewerkt.

 

Het aantal werknemers van ons bedrijf die toegang tot uw persoonlijke informatie hebben is beperkt, en onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich in Düsseldorf bevinden.

6. Gebruik van onderaannemers en veiligheidsmaatregelen bij onderaanneming

 

Wanneer de verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke moet worden uitgevoerd, maken wij uitsluitend gebruik van verwerkers die voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van de gepaste technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de eisen van deze verordening en de bescherming van uw rechten waarborgt.

 

De onderaannemer rekruteert geen andere onderaannemer zonder onze voorafgaande schriftelijke, specifieke of algemene toelating. In het geval van een algemene schriftelijke toestemming stelt de onderaannemer ons op de hoogte van alle geplande wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere onderaannemers, wat ons in staat stelt bezwaar te maken tegen deze wijzigingen.

 

De verwerking door een onderaannemer is onderworpen aan een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, die de verwerker aan ons bindt en het doel en de duur van de verwerking bepaalt, evenals de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokken personen, en onze verplichtingen en rechten.

 

Deze overeenkomst of andere rechtshandeling bepaalt met name dat de onderaannemer:

 

 1. de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op gedocumenteerde instructies van ons, ook met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij dit vereist is op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerker valt; in dit geval informeert de verwerker ons over deze wettelijke verplichting vóór de verwerking, tenzij het recht in kwestie dergelijke informatie om belangrijke redenen van algemeen belang verbiedt;

 

 1. ervoor zorgt dat personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te respecteren of aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen zijn;

 

 1. alle maatregelen neemt die nodig zijn voor de veiligheid van de verwerking;

 

 1. de hierboven vermelde voorwaarden voor de aanwerving van een andere onderaannemer respecteert;

 

 1. rekening houdt met de aard van de verwerking en ons aan de hand van de gepaste technische en organisatorische maatregelen zoveel mogelijk helpt bij het nakomen van onze verplichting om te voldoen aan verzoeken van de betrokkenen met het oog op de uitoefening van hun rechten;

 

 1. ons helpt de aangegane verplichtingen na te komen, rekening houdend met de aard van de verwerking en van de gegevens waarover de verwerker beschikt;

 

 1. naargelang van onze keuze alle persoonsgegevens wist of aan het einde van de verwerkingsactiviteiten aan de verantwoordelijke voor de verwerking teruggeeft, en bestaande kopieën vernietigt, tenzij het recht van de Unie of van de lidstaat voorschrijft dat de persoonsgegevens worden bewaard; en

 

 1. ons alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen onder dit artikel en om audits, inclusief inspecties, door ons of een andere door ons aangestelde auditor mogelijk te maken, en aan dergelijke audits bij te dragen.

 

Daartoe stelt de verwerker ons onmiddellijk schriftelijk in kennis indien hij van mening is dat een instructie in strijd is met deze verordening of met andere bepalingen van het recht van de Unie of van de lidstaten inzake gegevensbescherming.

7. Duur van bewaring van gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag te verwerken.

Zodra het verzoek verwerkt en afgerond is, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd, evenwel onder voorbehoud van wettelijke en reglementaire verplichtingen die ons zouden opleggen om ze te bewaren.

8. Recht van inzage, rectificatie, recht op vergetelheid, op het meenemen van gegevens, verzet, niet-profilering en kennisgeving van veiligheidsinbreuken

 

U hebt het recht om de betreffende gegevens te raadplegen en te laten rechtzetten. U hebt ook het recht op vergetelheid, op meenemen van gegevens en op verzet, evenals het recht om te weigeren om geprofileerd te worden en het recht om op de hoogte te worden gesteld van veiligheidsinbreuken. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Peugeot Distribution Service SA

Georginlaan 15-19 1030 Schaerbeek 

 

9. Klachten

 

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be